Statistika z SPSS

Namen in cilj seminarja je naučiti udeležence samostojne uporabe statističnega programa SPSS. Udeleženci bodo seznanjeni z osnovami statistike, kolikor je nujno potrebno za delo. Obravnavane bodo univariatne, bivariatne in multivariatne statistike. Vse statistike bodo razložene in izvedene na praktičnih primerih. Pridobljeno znanje je mogoče uporabiti povsod tam, kjer je potrebno s statističnimi metodami obdelati večje količine podatkov. V konkretnih problemih iz gospodarstva in negospodarstva, kot tudi na raziskovalnem področju. Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu in negospodarstvu, študentom na vseh stopnjah študija, raziskovalcem in vsem, ki jih zanima praktična uporaba analize kvantitativnih podatkov.
 
– Trajanje delavnice SPSS osnovni: 15 ur
– Trajanje delavnice SPSS nadaljevalni: 15 ur
 
PROGRAM SPSS osnovni:

 • Uvod
 • Osnove statistike
 • SPSS-okolje
 • Preučevanje podatkov z grafi
 • Statistične omejitve in predpostavke
 • Korelacije
 • Kategorne spremenljivke in HI-kvadrat
 • Ne-parametrični testi
 • Linearna regresija
 • Logistična regresija
 • Primerjava dveh povprečij s t-testom

 
PROGRAM SPSS nadaljevalni:

 • Primerjava več povprečij (ANOVA)
 • Analiza kovarianc (ANCOVA)
 • Faktorska ANOVA
 • Ponavljajoče merjenje
 • Mešane analize
 • Multivariatna analiza varianc (MANOVA)
 • Faktorska analiza
 • Več-nivojski modeli