Statistika z R

Namen in cilj seminarja je naučiti udeležence samostojne uporabe statističnega programa R. R je brezplačen ekvivalent licenčnemu programu SPSS. Udeleženci bodo seznanjeni z osnovami statistike, kolikor je nujno potrebno za delo. Obravnavane bodo univariatne, bivariatne in multivariatne statistike. Vse statistike bodo razložene in izvedene na praktičnih primerih. Pridobljeno znanje je mogoče uporabiti povsod tam, kjer je potrebno s statističnimi metodami obdelati večje količine podatkov. V konkretnih problemih iz gospodarstva in negospodarstva, kot tudi na raziskovalnem področju. Seminar je namenjen zaposlenim v gospodarstvu in negospodarstvu, študentom na vseh stopnjah študija, raziskovalcem in vsem, ki jih zanima praktična uporaba analize kvantitativnih podatkov.
Predogled programa.
 
– Trajanje delavnice R osnovni: 15 ur
– Trajanje delavnice R nadaljevalni: 15 ur
 
PROGRAM R osnovni:

 • Uvod
 • Osnove statistike
 • R-okolje
 • Preučevanje podatkov z grafi
 • Statistične omejitve in predpostavke
 • Korelacije
 • Kategorne spremenljivke in HI-kvadrat
 • Ne-parametrični testi
 • Linearna regresija
 • Logistična regresija
 • Primerjava dveh povprečij s t-testom

 
PROGRAM R nadaljevalni:

 • Primerjava več povprečij (ANOVA)
 • Analiza kovarianc (ANCOVA)
 • Faktorska ANOVA
 • Ponavljajoče merjenje
 • Mešane analize
 • Multivariatna analiza varianc (MANOVA)
 • Faktorska analiza
 • Več-nivojski modeli